آشنایی با دستگاه فینیشر

آشنایی با دستگاه فینیشر (آسفالت)

پخش آسفالت از مهم‌ترین مراحل اجرای روکش اسفالت می‌باشد. وظیفه اصلی فینیشر پخش آسفالت گرم بر روی سطح راه در عرض و ضخامت و شیب معلوم و از پیش تعیین شده و در نهایت ایجاد یک سطح یکپارچه می‌باشد.
فینیشر دارای دو بخش اصلی می‌باشد:
تراکتور (کشنده)
اتوی فینیشر

فشارسنج های مکانیکی

mechanical-pressure-meters

انواع فشارسنج ها به صورت ابزار دقیق و برای کنترل کمیت ها وجود دارند. فشارسنج های مکانیکی نیز به دلیل سادگی و گستردگی جایگاه ویژ ه ای در صنعت برق دارند.
انواع فشارسنج های مکانیکی شامل: مانومتر، بوردون، بیلو، انروید و دیافراگرم هستند.