آشنایی با مفاهیم پایه مداری و برق

آشنایی با مفاهیم پایه مداری و برق

آشنایی و آموزشی مفاهیم پایه مدارهای الکتریکی ( و برق) که شامل معرفی مدار، اختلاف پتانسیل و ولتاژ، جریان الکتریکی، مقاومت و قانون اهم و توان الکتریکی می‌باشد.
آموزش مفاهیم ساده الکترومغناطیس که شامل آهنربا، انواع آهنربا، روش های ساخت آن و قوانین آن خواهدبود.