فشارسنج های مکانیکی

mechanical-pressure-meters

انواع فشارسنج ها به صورت ابزار دقیق و برای کنترل کمیت ها وجود دارند. فشارسنج های مکانیکی نیز به دلیل سادگی و گستردگی جایگاه ویژ ه ای در صنعت برق دارند.
انواع فشارسنج های مکانیکی شامل: مانومتر، بوردون، بیلو، انروید و دیافراگرم هستند.