اثر هال (سنسور اثر هال)

hall-effact

سنسورهای مغناطیسی برای تشخیص میدان های مغناطیسی در کاربردهای متفاوتی استفاده می‌شوند. یک نوع از این سنسورها، که در آن سیگنال خروجی، تابعی از چگالی میدان مغناطیسی اطراف آن است، “سنسور اثر هال” (Hall Effect Sensor) نامیده می‌شود.