ذخیره سازی انرژی (برق)

ذخیره سازی انرژی برق

مشکلات وسیع در ذخيره سازي برق موجب شكل دهي تكنولوژي سيستم ­هاي قدرت، به صورتي که امروزه وجود دارد، شده است. روش های گوناگوني براي ذخيره سازي انرژي وجود دارد. هر نوع ذخيره سازي گران است و محاسبات اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.

روش های معمول ذخیره سازی انرژی برای تبدیل به انرژی برق به اين ترتيب هستند: روش های ذخيره- تلمبه اي، هواي متراكم شده، حرارت، گاز هيدروژن و باتري هاي ثانويه.