ترانسفورماتور های الکتریکی

ترانسفورماتور های الکتریکی

ترانسفورماتور وسيله اي است که توان الکتريکي را از يک مدار به مدار ديگر منتقل مي کند. (با سطح ولتاژ متفاوت)

اين کار را بدون هيچ تغييري در فرکانس انجام مي دهد. اين عمل را با القاء الکترومغناطيسي انجام مي دهد. دو مدار الکتريکي آن مورد تاثير متقابل يکديگر قرار مي گيرند.
ترانس ها به صورت تکفاز و سه فاز مورد استفاده قرار می گیرند.