اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

اصول کنترل شرایط جوی محیط کار

در صنعت اقدامات کمکی برای خنک کردن و حفاظت آن مثل: بهبود وضعیت کارگران از طریق برقراری سازش با گرما – اصلاح لباس یا تجهیزات – اصلاح کار – اصلاح محیط کار انجام می‌شود.
همچنین فاکتورهایی شامل لباس، فعالیت کاری، نسبت بین کار و استراحت از جمله اصول کنترل و ایمنی در محیط کار هستند.