برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

يک سيستم يا مجموعه اي از افراد و تجهيزات که تحت شرايط تعيين شده اي براي پيشبرد اهداف معين فعاليت مي ­کنند را سازمان گویند.
ورودي ها تحت عنوان کالا و خدمات اوليه به سازمان وارد شده و سپس درون سازمان بر اساس عوامل چهارگانه فن آوري، کالا-خدمات وارد شده، به خدمات يا محصول (فرآورده) نهايي تبديل مي ­گردند.