کاربرد های فناوری هسته ای (اتمی)

کاربردهای فناوری هسته ای

انرژى هسته اى و غنى سازى نه تنها به عنوان یک حوزه ى هایتک (high tech)، در اقتدار و پیشرفت کشور مهم است، بلکه در صنعت و زندگى مردم نیز آثار مستقیم دارد. تأمین انرژى برق، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزى و از آن مهم تر سلامت مردم و درمان و تشخیص بیماری هاى خاص، متأثر از پیشرفت هاى فناورى هسته اى است.