آشنایی با دستگاه فینیشر

آشنایی با دستگاه فینیشر (آسفالت)

پخش آسفالت از مهم‌ترین مراحل اجرای روکش اسفالت می‌باشد. وظیفه اصلی فینیشر پخش آسفالت گرم بر روی سطح راه در عرض و ضخامت و شیب معلوم و از پیش تعیین شده و در نهایت ایجاد یک سطح یکپارچه می‌باشد.
فینیشر دارای دو بخش اصلی می‌باشد:
تراکتور (کشنده)
اتوی فینیشر